Vyhledávání 

Aktuality

LETNÍ KINO - 29.8.2014

25.08.2014 07:32
  Srdečně všechny zveme na další letní promítání pod širým nebem v Dohnálkově parku v Háji ve Slezsku, které se bude konat v pátek...

LETNÍ KINO - 9.8.2014

31.07.2014 12:26
Srdečně všechny zveme na další letní promítání pod širým nebem v Dohnálkově parku v Háji ve Slezsku, které se bude konat v sobotu 9.8.2014. Přijďte...
Záznamy: 1 - 2 ze 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Stanovy NA OKRAJI

občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., O sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. a úprav následujících

Název :   NA OKRAJI ( dále jen NO )

Sídlo :    Vančurova 2  Háj ve Slezsku  747 92

I. Poslání a cíle činnosti

 

 • Posláním NO je sdružovat umělce za účelem pořádání regionálních a  celorepublikových přehlídek zejména v hudebním a divadelním oboru.
 • Cílem je rozvíjení a uspokojování těchto zájmů nejen na území ČR.
 • Členství v NO je dobrovolné. Sdružení je politicky nezávislé a otevřené všem zájemcům, kteří se chtějí podílet na jeho činnosti. Členem NO se může stát, jak fyzická, tak i právnická osoba.

 

II. Orgány NO

 

 1. Nejvyšším orgánem NO je Rada alternativy NO. Rada alternativy NO   (dále jen RA NO) má stálý počet členů, tj. tři – Náčelník, Kouzelník a Věštec. Členství v RA je dobrovolné. Veškeré pravomoce má Náčelník NO, kterého volí ze svých členů RA NO. Pravomoce Náčelníka jsou odhlasované RA.
 2. RA NO se schází minimálně jednou za měsíc, zejména však, dle potřeby.
 3. Statutárním orgánem sdružení NO je náčelník.
 4. Nejvyšším orgánem sdružení NO je Velká Alternativa tj. shromáždění všech členů sdružení, která volí RA NO 1 x za rok.
 5. RA NO rozhoduje o základních záležitostech, zejména :
 • Řídí činnost členů NO
 • Schvaluje rozpočet NO
 • Schvaluje stanovy NO a jejich změny
 • Volí kontrolní a revizní komisi z řad členů NO
 • Volí hospodáře NO z řad členů NO
 • Projednává zprávu o činnosti NO
 • Stanovuje umělecký směr NO
 • Rozhoduje o jiných aktivitách NO

 

III. Členská základna

Členská základna NO vzniká :

 • Členem NO se stává každá fyzická osoba starší 15 let, se zájmem o členství v NO, přijatá Radou Alternativy NO
 • Členem NO se stává každá právnická osoba, se zájmem o činnost v NO přijatá Radou Alternativy NO

Členství zaniká :

 • Vystoupením, které bude písemně podáno a doručeno RA NO
 • Vyloučením na základě rozhodnutí RA NO
 • Úmrtím člena NO
 • Zánikem občanského sdružení NO

 

IV. Práva a povinnosti

 1. Člen sdružení NO je oprávněn :
 • Zúčastňovat se veškeré činnosti NO a podílet se na ostatních službách poskytovaných jeho členům
 • Využívat veškeré výhody spojené s členstvím v NO
 • Podávat návrhy a připomínky
 • Volit a být volen do RA NO a kontrolní a revizní komise
 • Být průběžně informován o činnosti NO
 • Zúčastňovat se tzv. Velkých Alternativ tj. shromáždění všech členů sdružení NO, které probíhá 2x ročně

 

 1. Člen sdružení NO je povinen :
 • Zaplatit vstupní poplatek a platit členské příspěvky ve výši stanovené RA NO
 • Dle svých znalostí a schopností přispívat k úspěšné činnosti sdružení
 • Upozorňovat orgány sdružení na nedostatky v jejich činnosti a v činnosti sdružení
 • Veškeré skutečnosti, jenž mohou ovlivnit zásadním způsobem členství v NO, bez prodlení oznámit

 

V. Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku NO jsou příjmy z členských příspěvků, příspěvky  
 2. státní – granty, sponzorské příspěvky, příjmy za reklamu, dary a další.
 3. Majetek NO je vlastnictvím sdružení NO.
 4. Zásady hospodaření s majetkem NO stanoví RA NO na základě platných předpisů. NO může nabývat majetek do svého vlastnictví na základě vlastní právní subjektivity, a může s tímto majetkem samostatně hospodařit.

 

 

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem registrace.

 

 

 

V Háji ve Slezsku dne 27.1. 1999